Friday, May 29, 2009

Pekerjaan Bercucuk Tanam

Di dalam al-Quran Allah SWT menyebutkan tentang masalah mencari rezeki ada beberapa pokok (prinsip) yang harus ditepati demi menjayakan usaha bercucuk tanam.

Pertama Allah SWT menyebutkan bahawa bumi ini disediakanNya untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan menghasilkan. Untuk itu Allah SWT telah jadikan bumi ini serba mudah dan dihamparkan sebagai suatu nikmat yang harus sentiasa diingat dan disyukuri.
Firman Allah SWT yang bermaksud:
"…Allah menjadikan bumi ini untuk kamu dengan terhampar supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi itu" (Al Quran Surah Nuh ayat 19 dan 20)
"…Allah telah meratakan bumi untuk makhlukNya, di bumi itu ada buah-buahan dan pohon korma yang mempunyai kelopak-kelopak, dan biji bijian yang berkulit dan bunga bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?" (Al Quran Surah Ar-Rahman ayat 10 hingga 13)

Yang kedua, Allah SWT menyebutkan tentang air (atau ayer), Dia permudahkan dengan diturunkanNya melalui hujan dan mengalir di sungai-sungai, kemudian dengan air itu dihidupkanlah bumi yang tadinya mati/tandus.
Firman Allah SWT:
"Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dengan air itu Kami tumbuhkan segala jenis, maka Kami keluarkan daripada tumbuh tumbuhan itu tanaman yang menghijau, Kami keluarkan dari tanaman yang hijau itu biji-bijian yang banyak; dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur dan (Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya diwaktu pohonnya berbuah, dan (perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman" (Al Quran Surah Al-An'am ayat 99)
"maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya Kami benar-benar telah mencurahkan air (dari langit). Kemudian Kami belah bumi dengan sebaik-baiknya lalu Kami tumbuhkan di bumi itu biji-bijian, anggur dan sayur-sayuran." (Al Quran Surah 'Abasa ayat 24-28)

Selanjutnya tentang angin yang diltiupkan oleh Allah SWT dengan membawa kegembiraan, di antaranya dapat menggiring awan dan mengkahwinkan tumbuh-tumbuhan. Ini semua tersebut dalam firman Allah SWT:
"Dan Kami telah hamparkan bumi dan Kami jadikan di atasnya gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu mengikut ukuran. Dan Kami jadikan untukmu dibumi sumber-sumber penghidupan dan (Kami menciptakan pula) yang kamu bukan sekali kali pemberi rezeki kepadanya. Dan tidak ada sesuatu benda pun melainkan di sisi Kamilah khazanahnya, dan Kami tidak menurunkan nya melainkan dengan ukuran tertentu. Dan Kami telah meniupkan angin untuk mengkahwinkan (tumbuh tumbuhan), dan kemudian Kami turunkan air hujan dari langit, lalu Kami beri minum kamu dengan air itu padahal bukanlah kamu yang mempunyai simpanan air itu." (Al Quran Surah Al-Hijr ayat 19 hingga 22)

Keseluruhan ayat-ayat ini merupakan peringatan Allah SWT kepada umat manusia tentang nikmatnya bercucuk-tanam serta mudahnya cara-cara untuk bercucuk-tanam itu. Dan sabda Rasulullah saw:
"Tidak ada seorang muslim pun yang menanam tanaman atau menaburkan benih, kemudian dimakan oleh burung atau manusia, melainkan baginya itu merupakan sedekah." (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim)
Dan sabdanya pula yang ertinya sebagai berikut:
"Tidak ada seorang muslim pun yang menanam tanaman, kecuali apa yang dimakan merupakan sedekah baginya, dan apa yang dicuri juga merupakan sedekah baginya dan tidak juga dikurangkan bagi seseorang melainkan itu merupakan sedekah baginya sampai hari kiamat." (Hadis Riwayat Muslim)
Penegasan hadis tersebut, bahawa pahalanya akan terus diperoleh selama mana tanaman atau benih yang ditaburkan itu dimakan atau dimanfaatkan, sekalipun yang menanam dan yang menaburkannya itu telah meninggal dunia; dan sekalipun tanaman-tanaman itu telah pindah ke tangan orang lain.
Para ulama berpendapat: "Dalam kemurahan Allah SWT yang berlimpah ruah, bahawa Dia memberi pahala sesudah seseorang itu meninggal dunia sebagaimana waktu dia masih hidup, iaitu berlaku pada enam perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mahu mendoakan orang tuanya, tanaman, biji yang ditaburkan dan binatang (kendaraan) yang disediakan untuk mempertahankan diri dari serangan musuh."

Diriwayatkan, ada seorang laki-laki yang bertemu Abu Darda' ketika itu dia menanam pohon pala. Kemudian orang laki-laki itu bertanya kepada Abu Darda': “Hai Abu Darda'! Mengapa engkau tanam pohon ini, padahal engkau sudah sangat tua, sedang pohon ini tidak akan berbuah kecuali sekian tahun lamanya”. Maka Abu Darda' menjawab: “Bukankah aku yang akan memetik pahalanya di samping untuk makanan orang lain?”
Salah seorang sahabat Nabi ada yang mengatakan:
"Aku mendengar Rasulullah saw membisikkan pada telinga ku ini, iaitu: “Barangsiapa menanam sebuah pohon kemudian dengan tekun memeliharanya dan menguruskannya hingga berbuah, maka sesungguhnya baginya pada tiap-tiap sesuatu yang dimakan dari buahnya merupakan sedekah di sisi Allah." (Hadis Riwayat Ahmad)
Dari hadis-hadis ini para ulama berpendapat, bahwa bercucuk-tanam (bertani) adalah pekerjaan yang paling baik. Tetapi yang lain pula berpendapat: “Bahawa pertukangan atau pekerjaan tangan merupakan pekerjaan yang paling mulia”. Sedang ada yang lain lagi berpendapat: “Berdaganglah yang paling baik”. Sementara ahli penyelidik dan pengkaji pula berpendapat: “Seharusnya kesemuanya itu berbeza-beza sesuai dengan perbezaan keadaan. Kalau masalah bahan makanan yang memang sangat diperlukan, maka bercucuk-tanam adalah pekerjaan yang lebih utama, kerana dapat membantu ramai orang. Kalau yang sangat diperlukan itu ialah barang-barang perdagangan kerana terputusnya perhubungan jalanraya misalnya, maka berdaganglah adalah yang lebih utama. Dan kalau yang diperlukan itu soal-soal kerajinan/pekerjaan tangan, maka pekerjaan tangan itu adalah lebih utama.

Perincian yang terakhir ini kiranya selaras dengan keutamaan pengetahuan ekonomi moden.

Bercucuk-Tanam Yang Diharamkan

Setiap tumbuh-tumbuhan yang diharamkan memakannya atau yang tidak boleh dipergunakan kecuali dalam keadaan darurat, maka tumbuh-tumbuhan tersebut haram ditanam, misalnya: pokok ganja dan sebagainya.
Begitu juga tembakau kalau kita berpendapat merokok itu haram, dan inilah yang rajih (yang jelas nyata maksudnya dari susunan dan lafaz ayat), maka menanamnya bererti haram. Dan kalau berpendapat makruh, maka menanamnya pun makruh juga.
Tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk menanam sesuatu yang haram untuk dijual kepada orang selain dari orang Islam: Sebab selamanya seorang muslim tidak boleh berbuat haram. Oleh kerana itu seorang muslim tidak diperkenankan memelihara babi untuk dijual kepada orang kafir. Atas dasar ini jugalah sebagaimana telah sedia maklum, Islam mengharamkan menjual anggur yang sudah jelas halalnya itu kepada orang yang diketahui akan memproses anggur itu menjadi arak yang haram.

Perusahaan dan Mata Pencarian Lain

Islam menggalakkan umatnya supaya bercucuktanam dan mengangkat ke darjat yang tinggi serta memberikan pahala kepada orang orang yang bercucuk tanam. Tetapi di sebalik itu Islam sangat benci kalau umatnya itu membataskan aktiviti pekerjaan hanya kepada bidang pertanian atau terbatas hanya bergelumang di dasar lautan.

Islam tidak mahu umatnya menganggap sudah mencukupi dengan hanya bertani saja dan mengikuti ekor lembu. Ini boleh mengurangkan keperluan umat yang sekaligus mendedahkan kepada suatu bahaya kekurangan makanan. Oleh kerana itu tidak menghairankan kalau Rasulullah saw pernah menegaskan, bahawa cara semacam itu merupakan sumber bencana dan bahaya serta kehinaan yang menyelubungi umat. Kenyataan ini dapat dibuktikan dengan banyak keadaan.
Untuk itu maka Rasululiah saw telah bersabda:
"Apabila kamu berjual-beli dengan lenah dan kamu berpegang pada ekor-ekor sapi, dan senang bercucuk-tanam serta meninggalkan jihad, maka Allah akan memberikan suatu kehinaan atas kamu yang tidak dapat dilepaskan oleh kamu, sehingga kamu kembali kepada ajaran agamamu." (Hadis Riwayat Abu Daud)

Kalau begitu, maka sudah seharusnya disamping bercucuk-tanam ada juga perusahaan dan mata-pencarian lain yang kiranya dapat memenuhi keperluan-keperluan penghidupan yang baik dan taraf hidup umat yang tinggi dan bebas, serta negara yang kuat, kayaraya dan makmur.
Mata-pencarian dan perusahaan-perusahaan ini bukan hanya dipandang mubah oleh Islam, bahkan sesuai dengan penegasan para ulama disifatkan sebagai fardhu kifayah' dengan pengertian, bahawa masyarakat Islam harus memperbanyakkan dari kalangan umatnya orang-orang yang berpengetahuan, memperbanyakkan perusahaan dan mata-pencarian yang dijangka dapat menggenapkan keperluan masyarakat itu dan dapat melicinkan segala urusannya. Maka apabila terjadi sesuatu kekurangan baik dari segi pengetahuan mahu pun perusahaan dan tidak ada yang menguruskannya, maka seluruh masyarakat Islam itu akan berdosa, khususnya ulil amri (pemimpin) dan ahlul hili wal aqdi (pembuat undang-undang).

Imam Ghazali ra berkata: "Adapun yang termasuk fardhu kifayah, iaitu semua ilmu yang sangat diperlukan sebagai piawai untuk menguruskan persoalan-persoalan duniawi, seperti ilmu perubatan, kerana amat diperlukan demi menjaga kesihatan jasad, dan seperti ilmu matematik sebagai yang sangat diperlukan untuk urusan mu'amalat, pembahagian wasiat, pewarisan, dan lain-lain.

Ilmu-ilmu tersebut kalau sesuatu negara itu kekurangan pakar-pakar dalam bidang-bidang tersebut contohnya, maka seluruh penduduk negera tersebut akan berdosa. Tetapi jika ada seseorang yang berkerja dalam bidang tersebut dengan penuh kepakaran, maka itu sudah dianggap mencukupi untuk seluruh penduduk dan oleh itu gugurlah kewajiban itu dari penduduk yang lainnya.

Justru itu tidak menghairankan kalau dikatakan: Bahawa mempelajari ilmu perubatan dan ilmu matematik itu, misalnya, termasuk dalam bidang kewajiban fardhu kifayah. Begitu juga perindustrian utama seperti ilmu pertanian, pertenunan dan siasah bahkan ilmu bekam termasuk juga fardhu kifayah. Kerana jika sesuatu negara kekurangan ahli bekam, niscaya kebinasaan boleh mengancam, yang bererti pula mereka hanya menyerahkan diri kepada kebinasaan. Padahal Allah yang menurunkan penyakit, Allah juga menurunkan ubatnya dan Dia juga yang membimbing umat manusia untuk menggunakan ubat-ubatan tersebut dan telah juga ditunjukkanNya cara-cara untuk menemukannya. Oleh kerana itu manusia tidak boleh mencampakkan diri ke dalam kebinasaan dengan cara meremehkan persoalan tersebut.

Al-Quran telah mengisyaratkan supaya memperbanyakkan bidang-bidang perindustrian dengan disebutNya sebagai nikmat kurnia Allah SWT. Misalnya firman Allah swt yang menjelaskan tentang Nabi Daud:
"… dan Kami lunakkan besi baginya iaitu buatlah baju besi yang bear besar dan ukurlah anyamannya." (Al Quran Surah Saba' ayat 10 dan 11)
"Dan telah Kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu untuk menjaga kamu dari bahaya dalam peperanganmu, maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah" (Al Quran Surah Al-Anbiya' ayat 80)
Kemudian tentang Nabi Sulaiman, Allah berfirman:
"…dan Kami alirkan kepadanya cairan tembaga, dan sebahagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya (dibawah kekuasaannya) dengan izin Tuhannya, dan siapa diantara mereka yang menyimpang dari perintah Kami, maka akan Kami rasakan dia dengan siksaan api neraka. Para jin itu bekerja untuk Sulaiman menurut apa yang ia inginkan, misalnya gedung-gedung yang tinggi, patung patung dan piring-piring yang besarnya seperti kolam dan periku yang tetap (berada diatas tungku). Kerjakanlah hai keluarga Daud dengan penuh kesyukuran kepada Allah. Dan sedikit sekali dari hamba-hambaKu yang bersyukur" (Al Quran Surah Saba' ayat 12-13)
Dan tentang Dzulqarnain dengan bendungan raksasanya (great wall) itu, Allah berfirman:
"Dzulqarnain berkata: Apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebib baik, maka tolonglah aku (dengan kekuatan manusia dan alat-alat) agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka, bawalah kepadaku kepingan-kepingan besi“. Hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua (puncak) gunung itu, berkatalah Dzulqarnain, “ Tiuplah (api itu)”. Hingga apabila besi itu sudah menjadi (merah seperti) api, dia pun berkata, “Berilah aku tembaga (yang mendidih) agar aku tuangkan ke atas besi pana itu”. Dengan demikian maka mereka tidak dapat mendakinya dan tidak dapat melubanginya." (Al Quran Surah Al-Kahfi ayat 95-97)
Selanjutnya tentang kisah Nabi Nuh dengan cara membuat perahunya, dimana Allah SWT memberikan isyarat betapa besarnya perahunya itu bagaikan gunung yang akan mengharungi laut.
Maka firman Allah SWT:
"Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah adanya kapal kapal (yang berlayar) di laut seperti gunung-gunung." (Al Quran Surah As-Syuura ayat 32)
Dalam beberapa Surah, Allah SWT banyak menyebutkan tentang masalah cara-cara berburu dengan segala macam bentuk dan jenisnya, bermula dari cara berburu ikan dan binatang-binatang laut sampailah kepada cara berburu binatang darat. Disebutkan juga bagaimana cara menyelam untuk mengeluarkan lulu' (mutiara), marjan dan sebagainya.
Lebih dari itu semua, Al-Quran telah menyedarkan manusia akan nilai daripada besi yang belum pernah dibicarakan oleh kitab-kitab agama sebelumnya. Maka setelah Allah SWT menyebutkan tentang diutusnya para Rasul dan diturunkannya kitab, kemudian Allah SWT berfirman:
"Dan Kami ciptakan besi, yang padanya ada kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia." (Al Quran Surah Al-Hadiid ayat 25)
Oleh kerana itu tidak menghairankan, kalau Surah yang membicarakan masalah besi ini disebut juga surah Al-Hadiid (besi).

Semua perusahaan dan mata-pencarian yang dapat memenuhi keperluan masyarakat atau yang dapat mendatangkan manfaat yang nyata, maka semua itu termasuk dalam amal soleh apabila semua itu dilakukan dengan ikhlas dan dilaksanakan menurut perintah agama.
Islam menganggap tinggi beberapa pekerjaan yang kadang-kadang oleh manusia dinilai sangat rendah, misalnya menggembala kambing yang biasa diabaikan oleh manusia. Malah mereka tidak mahu menilainya sebagai pekerjaan yang baik. Namun Rasulullah s.a.w. tetap bersabda:
"Allah tidak mengutus seorang Nabi pun melainkan dia itu menggembala kambing. Waktu para sahabat mendengar perkataan itu, mereka kemudian bertanya: Dan engkau, ya Rasulullah? Jawab Nabi: Ya! Saya juga menggembala kambing dengan upah beberapa karat, milik penduduk Makkah." (Hadis Riwayat Bukhari)
Muhammad saw sebagai utusan Allah SWT dan penyudah sekalian Nabi, juga menggembala kambing, dan itupun bukan kambingnya sendiri tetapi ia menggembala dengan upah milik sebagian penduduk Makkah. Diterangkan baginda ini kepada umatnya untuk mengajar mereka, bahawa kebesaran itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang suka berkerja, bukan oleh orang yang suka berfoya-foya dan penganggur.
Al-Quran juga mengkisahkan tentang kisah Nabi Musa a.s. bahawa dia juga berkerja sebagai buruh bagi seorang yang sangat tua. Dia bekerja sebagai buruh selama 8 tahun sebagai syarat untuk dikahwinkan dengan salah seorang puterinya. Nabi Musa dinilai orang tua tersebut sebagai pekerja yang baik dan buruh yang terpuji. Maka benarlah dugaan puteri orang tua itu, di mana salah satunya ada yang berkata:
"Hai, ayah! Ambillah dia sebagai pekerja kita kerana sesungguhnya orang yang paling baik yang patut diambil sebagai pekerja ialah orang yang kuat lagi boleh dipercayai". (Al Quran Surah Al-Qashash ayat 26).
Ibnu Abbas meriwayatkan bahawa Daud berkerja sebagai tukang besi untuk membuat baju besi. Adam berkerja sebagai petani, Nuh sebagai tukang kayu, sedang Musa sebagai penggembala kambing. (Hadis Riwayat Hakim).

Oleh itu setiap muslim harus menyiapkan diri untuk dengan sesuatu mata pencarian, sebab tidak seorang nabi pun terkecuali dari berkerja dalam salah satu lapangan pencarian.
Nabi Muhammad saw dalam salah satu hadisnya bersabda:
"Tidak makan seseorang satu makanan sedikitpun yang lebih baik, melainkan dia makan atas usahanya sendiri,dan Nabi Daud makan dari hasil pekerjaanya sendiri." (Hadis Riwayat Bukhari)

Rujukan: Syeikh Muhammad Yusuf Qardhawi

Lipat Kajang people (or decendents) are encouraged to participate& contribute (Orang Lipat Kajang, atau keturunan, di jemput memberi sumbangan idea)

No comments:

Post a Comment